[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ศูนย์การเรียนชุมชน

            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งฝน
ได้แบ่งเขตพื้นที่การบริหารจัดการออกเป็น  4  ตำบล  1   เทศบาล รวมทั้งสิ้น
 37  หมู่บ้าน มีศูนย์การเรียนทังหมด  8  แห่ง  ซึ่งแบ่งเขตพื้นที่ในการให้บริการ
และจัดกิจกรรม  ดังนี้

            1. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาทม

                                 

                       

             ชื่อ  นางสาวจิราพร   ด้านซอม
             วุฒิการศึกษา   นบ. นิติศาสตร์
             เกียรติบัตร / การอบรม
             ประสบการณ์การทำงาน  1 ปี
                                       

   พื้นที่รับผิดชอบ 

1. บ้านนาทม              หมู่ที่  1             
2. บ้านนาทม              หมู่ที่  2
3. บ้านโนนหนามแท่ง    หมู่ที่  3
4.
 บ้านโนนสวรรค์        หมู่ที่  4
5. บ้านช้างใหญ่           หมู่ที่  5
6. บ้านช้าวน้อย           หมู่ที่  6จำนวนนักศึกษา  ภาคเรียนที่ /2552 

                  
ระดับประถมศึกษา                       จำนวน          65      คน
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น             จำนวน         54      คน
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         จำนวน       102      คน

                                                                    รวม            221      คน

   
 

                                                             

                    ภาพกิจกรรม กศน.ตำบลนาทม

                           
                         

                         

                     

                  
            3. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาชุมแสง

                        ครูประจำศุนย์การเรียน

                      

 
             

                      

 ชือ  นางสาวดวงใจ  ถุงนำคำ
 วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ. )  

เกียรติบัตร / การอบรม
                                                                        ประสบการณ์การทำงาน  2 ปี 8 เดือน

พื้นที่รับผิดชอบ

1.  บ้านโพธิ์           หมู่ที่  1       
2.  บ้านเหล่าวิชา     หมู่ที่  2      
3.  บ้านคำสีดา        หมู่ที่  3
4.  บ้านนาชุมแสง    หมู่ที่  4
5.  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่  5
6.  บ้านนาชุมแสง    หมูที่  6

7.  บ้านแสงสว่าง     หมู่ที่  7
8.   บ้านสันติธรรม   หมู่ที่  8


 จำนวนนักศึกษา  ภาคเรียนที่ 1/2554 
                
ระดับประถมศึกษา       จำนวน   117  คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          
    จำนวน     153        คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน       121      คน
                                                       รวม 
 จำนวน     391     คน

กิจกรรมสังคมและชุมชน
 
              
กิจรรมต่อต้านยาเสพติด                                                               

 

   

 

 

 

                    
                 

                                             

              4. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งใหญ่

                ครูประจำศุนย์การเรียน

                     

                ชื่อ  นายชาญวิทย์  ไปแดน
                วุฒิการศึกษา   นบ. นิติศาสตร์
               
เกียรติบัตร / การอบรม
                          -   
                 ประสบการณ์การทำงาน  6  เดือน

                 พื้นที่รับผิดชอบ

                  1.  บ้านโพธิ์           หมู่ที่   1
              2.  บ้านเหล่าวิชา     หมู่ที่  2
              3.  บ้านคำสีดา        หมู่ที่  3
              4.  บ้านแสงสว่าง    หมู่ที่   7


              จำนวนนักศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2552
 

                   ระดับประถมศึกษา                    จำนวน             คน
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       จำนวน             คน
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน             คน

                    ภาพกิจกรรม

 ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งฝน
 
ครู กศน. ตำบลทุ่งฝน

ชื่อ นางรัชนี   ประทุมจันดี
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ( ศศ.บ.)
สาขา การพัฒนาชุมชน
                                               
  

เกียรติบัตร / การอบรม
                                                                        ประสบการณ์การทำงาน  4 ปี 9 เดือน

                                         

พื้นที่รับผิดชอบ

1.  บ้านทุ่งฝน  หมู่ที่  1
2.  บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  2
3.  บ้านธาตุน้อย   หมู่ที่   3
4.  บ้านก่อสำราญ  หมู่ที่  4
5.  บ้านโพนสูง   หมู่ที่  5
6.  บ้านท่าช่วง   หมู่ที่  6
7.  บ้านกุดค้า  หมู่ที่  7
8.  บ้านทุ่งฝน  หมู่ที่  8
9.  บ้านโนนสะอาด   หมู่ที่  9
10.  บ้านกุดค้า  หมูที่ 10
11.  บ้านทุ่งฝน  หมูที่  11
12.  บ้านทุ่งพัฒนา   หมู่ที่  12
13.  บ้านศรีสงคราม   หมู่ที่  13

 

จำนวนนักศึกษา  ภาคเรียนที่ 1/2554 
                
ระดับประถมศึกษา       จำนวน  54   คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          
    จำนวน      79     คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน      85       คน
                                                       รวม 
 จำนวน    218      คน

            

                  
                  

 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอทุ่งฝน
ถนนทุ่งฝนสามัคคี  ตำบลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4226-8118 
โทรสาร  0-4226-8118   segsak@thaimail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03