[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
กศน.ตำบลบ้านโคก
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
 

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 

          โดยจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีสาระสอดคล้องกับบริบทของสังคมประเทศ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคลให้สามารถถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็น  4  ด้าน คือ 

                        1.  ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคภัย ฯลฯ

                        2.  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย  และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  การจราจร  ฯลฯ

                        3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์  ทำนุบำรุง  ฯลฯ

                        4.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

                        ในการจัดกิจกรรมใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิด วิเคราะห์  ปฏิบัติ  และการแก้ปัญหา  เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม โดยจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจ  เข้าค่าย  การอบรมประชาชน  การจัดกิจกรรมชุมชน  และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน


 

ความต้องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

กศน.ตำบลไทยสามัคคี

 

    

 เข้าชม : 598
 
กศนตำบลบ้านโคก  อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 083-4153371  , 089-6202673  Facebook : กศน.ตำบลบ้านโคก
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin