ชื่อ - นามสกุล :นายอภิสิทธ์ นิลเกตุ
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถโมบาย
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมการอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานนิเทศการศึกษาและภาคีเครือข่าย
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานยานพาหนะ
หน้าที่ในกลุ่ม :