ชื่อ - นามสกุล :นายนราศักดิ์ คำภา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป