ชื่อ - นามสกุล :นายจีระศักดิ์ ผาเชาว์
ตำแหน่ง :นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :งานบริหารงบประมาณโดยใช้โปรแกรม E-Buget
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม :