ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทร์ธิดา พาหะ
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :งานบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม :