ชื่อ - นามสกุล :นายนราศักดิ์ คำภา
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :งานอำนวยการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :