[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต         เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม  เพื่อ ให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม ศูนย์การเรียนชุมชนได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผน กศน.ตำบลเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งการจัดกิจกรรมได้ทำการสำรวจปัญหาที่เกิด ขึ้นในชุมชนเพื่อการจัดกิจกรรมจะได้จัดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย/ปัญหา ความต้องการของชุมชนโดยได้ดำเนินการออกสำรวจปัญหาและทำประชาคมหมู่บ้าน   โดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็น 4 ด้าน คือ

1. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคภัย ฯลฯ

2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนการจราจร ฯลฯ

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ฯลฯ
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจัดกิจกรรมใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ และการแก้ปัญหา
เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจ

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
ถนนวังสามหมอ - ศรีธาตุ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์ 042-387669
โทรสาร  042-387669 E-mail nfe6918@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01