[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
      กศน.อำเภอ วังสามหมอ    เป็นการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่หรือ ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ  แล้วนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ ของคนในชุมชน เช่น ประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นส่ง เสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของ ตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและ ชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน 
            กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี 5 ด้าน คือ
            1. ด้านเศรษฐกิจ                 -   กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
            2. ด้านการเมือง                  -   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
            3. ด้านสังคม                       -   กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้            
            4. ด้านสิ่งแวดล้อม              -   กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
            5. ด้านศิลปวัฒนธรรม          -   กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

                 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่ หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ ศึกษานอกโรงเรียน โดยมีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ให้ชุมชนเป็นฐานในการ พัฒนาการเรียนรู้ และทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ พัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีการพัฒนาที่ยั่งยืน            

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
ถนนวังสามหมอ - ศรีธาตุ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์ 042-387669
โทรสาร  042-387669 E-mail nfe6918@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01