[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

  

ปรัชญา    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ

                                                                        คิดเป็น                                  

 เป็นการคิดใคร่ครวญ ผสมผสาน และเชื่อมโยงข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่

 

 

เรียนรู้ตลอดชีวิต  รู้คิด  รู้แก้ปัญหา

ร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน

 

 

วิสัยทัศน์   (Vision)

กศน. อำเภอวังสามหมอเป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการและสนับสนุนส่งเสริม  เพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาด้วยการจัดการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒

 

เป้าหมาย

            ๑.    เป้าหมายด้านการยกระดับการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นการยกระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยแรงงาน  และการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะได้รับการศึกษา  โดยกำหนดเป้าหมายไว้  ดังนี้

                          ๑. ๑)  ประชากรวัยแรงงาน (อายุ ๑๕ ๕๙ ปี)  ได้รับการยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้นถึง

ระดับมัธยมศึกษา  และการศึกษาต่อเนื่อง  จำนวน ๗,๘๒๐ คน 

                                  ๑.๒)  ประชาชนที่ได้รับบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  จำนวน  ๑๕,๐๐๐  คน

                 ๑.๓)  ประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  เช่นผู้ไม่รู้หนังสือและกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ

จำนวน ๑๒๐ คน ได้รับบริการการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน

                 ๑.๔) การจดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๕๐ คน 

  

๒. เป้าหมายด้านการศึกษาต่อเนื่อง

                                เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชน ให้มีวิธีศึกษาและการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้

              ๒.๑   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  จำนวน  ๒๐๐  คน

                                ๒.๒  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  จำนวน  ๕๐๐  คน

                                ๒.๓  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  จำนวน  ๕๐๐  คน

                                ๒.๔   การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน  ๑๕๐ คน

              รวมเป้าหมายการจัดการศึกษาต่อเนื่องทั้งสิ้น  ๑,๓๕๐ คน

๓. เป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                                ๓.๑  พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

                                ๓.๒  ผู้เรียน/ผู้รับบริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ละกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

 

พันธกิจของสถานศึกษา

๑)   จัดการศึกษาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยกระจายแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี เพื่อ

ตอบสนองความต้องการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒)    พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชน และ  

 กลุ่มเป้าหมายเพื่อนำความรู้และหลักการดำเนินชีวิตไปใช้กับเศรษฐกิจพอเพียง

๓)  สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัยให้เน้นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          ๔)  ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

กลับหน้าหลัก

 

                                            

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
ถนนวังสามหมอ - ศรีธาตุ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์ 042-387669
โทรสาร  042-387669 E-mail nfe6918@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01