[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ กศน.ตำบล

ครูผู้รับผิดชอบ

1 กศน.ตำบลหนองหญ้าไซ น.ส.สุภาพร  ฤทธิขันธ์
น.ส.ชไมพร  เหล่ารัตน์ศรี
2 กศน.ตำบลวังสามหมอ


นายอุทัย  เหล่ามาลา
น.ส.วงค์จันทร์  กงซุย
น.ส.สมบูรณ์  รัตนวิเศษ

3 กศน.ตำบลคำโคกสูง

นางอรวรรณ  ศรีหริ่ง

4 กศน.ตำบลหนองกุงทับม้า นายปริญญา  แก้ววิชัย
น.ส.ดวงกมล  แสนวงค์
นายอนัตน์  โชติรักษา
5 กศน.ตำบลบะยาว


นางวิมล  โสภิณ
น.ส.อัญชลี  แผนบุตร

6 กศน.ตำบลผาสุก

นางแสงเทียน  บรรยงค์
น.ส.มนสิชา  จันทรา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
ถนนวังสามหมอ - ศรีธาตุ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์ 042-387669
โทรสาร  042-387669 E-mail nfe6918@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01