[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

  

      คำขวัญอำเภอวังสามหมอ               

            เมืองผักหวาน    อุทยานวังใหญ่   น้ำใสไหลหลาก 

                 มากด้วยปูปลา    ประเพณีล้ำค่า     ภูผาป่าสมบูรณ์

 

                                                                                         สภาพทั่วไปของอำเภอวังสามหมอ

                ๑.ลักษณะที่ตั้ง   อำเภอวังสามหมอ 

                พื้นที่ อำเภออาณาเขต ติดต่อดังนี้

                                ทิศเหนือ  ติดต่ออำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร       ระยะทาง   ๖๐     กิโลเมตร

                                ทิศใต้        ติดต่ออำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์             ระยะทาง   ๑๗    กิโลเมตร

                                ทิศตะวันออก   ติดต่ออำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์      ระยะทาง   ๒๐   กิโลเมตร

                                ทิศตะวันตก     ติดต่ออำเภอศรีธาตุ      จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง   ๒๔   กิโลเมตร

มีประชากรทั้งสิ้น ๕๖,๔๔๓ คน  ชาย ๒๘,๗๔๙ คน  หญิง  ๒๗,๖๙๔ คน จำนวน ๑๒,๗๑๗ ครัวเรือน  มีประชากร หนาแน่นต่อพื้นที่ประมาณ ๗๗  คน/ ตารางกิโลเมตร

.การปกครอง 

แบ่งการปกครอง เป็น ๖ ตำบล   ๓ เทศบาล      ๗๒  หมู่บ้าน ดังนี้

            ) เทศบาลตำบลวังสามหมอ   มี  หมู่บ้านจำนวน          หมู่บ้าน                        

            ) เทศบาลตำบลลำพันชาด    มี  หมู่บ้านจำนวน           หมู่บ้าน                        

            ) เทศบาลตำบล ผาสุก          มี  หมู่บ้านจำนวน      ๑๘   หมู่บ้าน                       

            ) ตำบล บะยาว                     มี  หมู่บ้านจำนวน     ๑๒   หมู่บ้าน                       

            ) ตำบลหนองกุงทับม้า          มี  หมู่บ้านจำนวน     ๑๑    หมู่บ้าน                       

            ) ตำบล หนองหญ้าไซ          มี   หมู่บ้านจำนวน         หมู่บ้าน                        

            ) ตำบลคำโคกสูง                  มี   หมู่บ้านจำนวน         หมู่บ้าน            

                                       

  จัดการปกครอง

            ๑)  เทศบาลตำบลวังสามหมอ     จำนวน    แห่ง

            ๒) เทศบาลตำบลลำพันชาด       จำนวน    แห่ง

         ๓) เทศบาลตำบลผาสุก              จำนวน    แห่ง

         ๔)องค์การบริหารส่วนตำบล       จำนวน    แห่ง

                                                                 จำนวนประชากรแยกเป็นรายตำบล

ลำดับ    ที่

ตำบล/เทศบาล

   ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

ครัวเรือน

เทศบาลตำบลลำพันชาด

๒,๗๒๓

๒,๕๕๒

๕,๒๗๕

๘๓๓

ตำบลหนองกุงทับม้า

๓,๙๒๗

๓,๘๔๖

๗,๗๗๓

๑,๘๗๒

ตำบลหนองหญ้าไซ

๓,๗๗๙

๓,๗๔๙

๗,๕๒๘

๑,๖๘๓

เทศบาลตำบลผาสุก

๗,๗๗๙

๗,๒๖๑

๑๕,๐๔๐

๓,๕๐๗

ตำบลบะยาว

๔,๗๒๐

๔,๔๙๙

๙,๒๑๙

๒,๐๐๐

ตำบลคำโคกสูง

๒,๗๘๑

๒,๖๔๕

๕,๔๒๖

๑,๒๐๔

เทศบาลตำบลวังสามหมอ

๓,๐๔๐

๓,๑๔๒

๖,๑๘๒

๑,๖๑๘

 

รวม

๒๘,๗๔๙

๒๗,๖๙๔

๕๖,๔๔๓

๑๒,๗๑๗

  .ลักษณะภูมิประเทศ

มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ  ๗๒๗  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔๔๓,๑๒๕  ไร่  พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบสูง ประมาณ ๘๐ % เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ สภาพโดยทั่วไปเป็นดินปนทราย มีภูเขาทางทิศเหนือ และ ทิศตะวันออก ของพื้นที่ เช่น ภูผาเหล็ก ภูวง ภูด่าง ภูผาแดง แม่น้ำ มีแม่น้ำทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือลำพันชาด และทิศใต้ของพื้นที่ คือ แม่น้ำปาว

 ๔.  ลักษณะภูมิอากาศ

 ลักษณะทางภูมิอากาศ       มี    ฤดู  คือ

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  เดือนกุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๓๘  องศาเซลเซียส

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  เดือนพฤษภาคม    -  ตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย       ๒๗  องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่  เดือนตุลาคม     -  กุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๐  องศาเซลเซียส

 ๕. ด้านเกษตรกรรมและด้านปศุสัตว์

ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่  ทำนา เลี้ยงโค ซึ่งมีแหล่งน้ำ ที่สำคัญ  ๒ แห่ง เพื่อใช้ทำการเกษตร ประมงและการปศุสัตว์

 ๖.  การท่องเที่ยว 

 มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่

                                ๑.  อ่างเก็บน้ำโครงการเขื่อนลำพันชาด  หมู่ที่ ๖  ตำบลหนองกุงทับม้า

                                ๒. ลำน้ำปาว  หมู่ที่ ๘   ตำบลคำโคกสูง

                                ๓.  วัดถ้ำสุมนฑา  หมู่ที่    เทศบาลตำบลผาสุก

                ๔.   น้ำตกผาทอง   หมู่ที่  ๑๐  เทศบาลตำบลผาสุก

๗. สภาพทางสังคม

                    ด้านการศึกษา

                        -โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๒   จำนวน  ๒๕    แห่ง

                        -สถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    จำนวน          แห่ง

                        -ศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด กศน. อำเภอวังสามหมอ                   จำนวน   ๒๙   แห่ง

                        -สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน                                        จำนวน        แห่ง

                            ด้านสาธารณสุข

                                -โรงพยาบาลรัฐบาล                                                                                จำนวน         แห่ง

                                - สำนักงานสาธารณสุข                                                                          จำนวน         แห่ง

                                - สถานีอนามัย                                                                                           จำนวน         แห่ง

                                -อาสาสมัครสาธารณสุข                                                                          จำนวน   ๑,๒๕๐   คน

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

                             การศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ ๙๙.๙๐ % และนับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ ๐. ๑๐ %  สถาบันหรือองค์กรทางศาสนา  ประกอบด้วย วัด และที่พักสงฆ์ จำนวน ๘๐ แห่ง และ

โบสถ์คริตจักร จำนวน    แห่ง

                                  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในพื้นที่อำเภอวังสามหมอ

รวมทั้งการแต่งกาย การทำบุญ งานรื่นเริง ต่าง ๆ จะเป็น เช่นเดียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน โดยทั่วไป

 ด้านโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร

     ๑.  มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                                         จำนวน    แห่ง

    ๒.  หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า  สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค           จำนวน    แห่ง

                           .  วิทยุชุมชน                                                                                 จำนวน     แห่ง

ด้านทรัพยากร

                      -  ทรัพยากรดิน  โดยทั่วไปเป็นดินปนทราย มีสมรรถนะในการเพาะปลูกต่ำ

พื้นที่ประมาณ ๘๐ % เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ที่ดอนใช้สำหรับการปลูกพืชไร่ ประมาณ  ๗๐ %

พืชเศรษฐกิจ ประมาณ  ๑๕ %   ข้าว  ๕๐ %  อื่น ๆ  ประมาณ  ๒๘ %

                -  ทรัพยากรน้ำ      ปริมาณน้ำในเขตอำเภอวังสามหมอ  มีเพียงพอสำหรับการอุปโภค  บริโภค

                 -  ทรัพยากรป่าไม้ อำเภอวังสามหมอ  มีพื้นที่ที่เป็นป่าสาธารณะทั่วไปมีพื้นที่ประมาณ  ๓๐๓,๔๒๔ไร่

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ด้านการเกษตรและปศุสัตว์   ประมาณร้อยละ  ๙๐  ของประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๓๐๓,๔๒๔ ไร่โดยแยกเป็นพื้นที่ทำนาประมาณ  ๖๔,๑๓๗ ไร่  พื้นที่ทำไร่ประมาณ  ๒๑๗,๐๒๓  ไร่  พื้นที่ทำสวนประมาณ  ๒,๕๖๙ ไร่และอื่น    ๕,๓๓๕  ไร่  พืชที่ปลูกมากคือ ข้าว  อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วลิสง ยางพารา  ซึ่งจะใช้เวลาว่างจากการทำนา  ทำไร่  มาทอผ้าเป็นรายได้เสริม ส่วนด้านการปศุสัตว์มีการตั้งกลุ่มส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงโค ๔  กลุ่ม ๆ ละ  ๒๐ ราย  และมีการเลี้ยงเป็นรายย่อย  ๑๐-๒๐  ตัว  จำนวน  ๕๔  ราย  ในด้านสุกรมีการเลี้ยงเป็นรายย่อยทั่ว ๆ ไป  เลี้ยงสัตว์ปีกประเภท  ไก่  เป็ด  เป็ดเทศ  ห่าน กระจายทั่วทุกหมู่บ้าน

อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สำคัญ  ได้แก่ การทอผ้าไหม  ทอผ้าพื้นเมือง  จักสาน  การทอเสื่อกก 

ด้านพาณิชย์  มีธนาคาร    แห่ง  คือ ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     และธนาคารนครหลวง

สหกรณ์การเกษตร     แห่ง 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสามหมอ

                         

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ               

  ประวัติความเป็นมา

             .  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ   จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ  ตั้งอยู่ที่ถนนศรีธาตุ วังสามหมอ 

อำเภอวังสามหมอ   จังหวัดอุดรธานี   พื้นที่ประมาณ   ๕ ไร่ ๑๐๐  ตารางวา โทรศัพท์  ๐-๔๒๓๘-๗๖๖๙  โทรสาร  ๐-๔๒๓๘-๗๖๖๙

          ๒.  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี  สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    กระทรวงศึกษาธิการ

         ๓.  ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ

         ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังสามหมอ สถานภาพเป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ  ปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๓๑  ข้อ ๖ ประกาศ  ณ วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๔๖  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ  โดยนายปราโมทย์  สุขุม  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากหนังสือกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ ศธ ๑๑๐๓ / ๑๘๙๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๖ ซึ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ ทำให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนแก่ประชาชนทั่วประเทศถึง ๗๘๙ แห่ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังสามหมอ เป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ลำดับที่ ๑๑ ของจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ในการกระจายอำนาจสู่อำเภอ เพื่อให้ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เป็นสรรพกำลังในการขยายฐานการให้บริการด้านการศึกษานอกโรงเรียน ไปสู่ประชาชนผู้พลาดโอกาสอย่างทั่วถึง

                ปี พ.. ๒๕๔๖ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังสามหมอ ได้เปลี่ยนสังกัด จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน    ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๒ กรมการศึกษานอกโรงเรียน เปลี่ยนเป็น สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.. ๒๕๕๑ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังสามหมอ ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     กระทรวงศึกษาธิการ   ปัจจุบันมีอาคารเอกเทศในการบริหารจัดการดังนี้

๑.     อาคารห้องสมุดประชาชน อนาลโย (ภูค้อ)อุปถัมภ์ สร้างเมื่อปี พ.. ๒๕๔๐ โดย

พระอาจารย์ชาญยุทธ ชิตินทริโย( เจ้าอาวาส) วัดดงกลาง ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเงินสมทบกับงบประมาณ การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนตามแบบมาตรฐาน ซึ่ง นายเกียรติชัย  เชาวรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร ปัจจุบันจัดเป็นห้องสมุดประชาชน และศูนย์บริการ การเรียนรู้ ไอซีที

๒.   อาคารพระครูวิชัยคุณวัตร สร้างเมื่อปี พ.. ๒๕๔๖ โดยพระครูวิชัยคุณวัตร (พระอาจารย์

ชาญยุทธ ชิตินทริโย) เจ้าของร้านแชมป์เนื้อย่างเกาหลี จังหวัดขอนแก่น และประชาชนชาวอำเภอวังสามหมอ ก่อสร้างอาคารซึ่ง นายชาตรี โยสีดา  อธิบดีกรม การศึกษานอกโรงเรียนได้เป็นเกียรติ  เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร วันที่ ๔  เมษายน ๒๕๔๖ ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ

                . อาคารสำนักงานการประถมศึกษาปี พ.. ๒๕๔๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ๒ ได้มอบให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ ใช้ ปัจจุบัน เป็น ศูนย์การเรียนชุมชนเขตเทศบาล ตำบลวังสามหมอ และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โครงการศาลาแม่และเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส มีพระชนมายุครบ ๔๘ พรรษา

                . อาคารเอนกประสงค์สำนักงานการประถมศึกษา ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ ได้ต่อเติมเป็นอาคาร ฝ่ายวัดผลและประเมินผล และห้องพักครู

. อาคารห้องประชุม บ้านวังไม้ ปัจจุบันจัดเป็นสถานที่ประชุม จัดกิจกรรมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ และเป็นห้องประชุมบรรยายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

รายนามผู้บริหารดังต่อไปนี้

๑.นางนลินี  ศรีสารคาม  จันทร์ตรี           พ.ศ. ๒๕๓๗พ.ศ. ๒๕๔๘

๒.นางสาวจิดาภา   เปตามานัง                  พ.ศ. ๒๕๔๘พ. ศ.๒๕๔๙

๓.นายสมัย    แสงใส                                   พ.ศ. ๒๕๕๐ –  ปัจจุบัน

คำขวัญ   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ

                                                  เติมเต็มให้ผู้ขาด    เปิดโอกาสให้ผู้ด้อย     ร้อยประสานหน่วยงานเครือข่าย

       สร้างงาน  สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

         


 


 

 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
ถนนวังสามหมอ - ศรีธาตุ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์ 042-387669
โทรสาร  042-387669 E-mail nfe6918@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01