[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 
จุดแข็ง-จุดอ่อน
๑ จุดแข็ง (Strengths) หมายถึงจุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านงบประมาณการเงินจุดแข็งด้านผลผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล สถานศึกษาจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การทำงาน
๑.     สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และพันธกิจที่ชัดเจน
๒.    สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม ทำให้เกิดความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงาน
๓.    สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี มีการจัดทำแผนพัฒนา โดยให้
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน
๔.    สถานศึกษา มีการประสานงานที่ดี กับภาคีเครือข่าย จึงทำให้งานประสบ
ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย
๕.    สถานศึกษา มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๖.     สถานศึกษา มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสามารถใช้จ่ายได้ตรงตาม
ความต้องการทันเวลา
๗.    สถานศึกษา มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมใช้งาน
๘.    สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น ในการจัดกิจกรรม
๙.     มีโครงการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง
๑๐.บุคลากรทุกคน มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๑๑.มีสื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย มีคุณภาพในการให้บริการ ทำให้สามารถทำงาน
และประสานกันได้อย่างเป็นระบบ
๑๒. ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร และมีภาวะผู้นำ
๑๓.   ผู้บริหาร บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
   ๒. จุดอ่อน (Weaknesses)หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
                ๑. กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ และมีความแตกต่างด้านอายุ และพื้นฐาน
การศึกษา จึงมีข้อจำกัดมากมายในการเรียนรู้ความจำกัดทั้งด้านความรู้เดิม ความพร้อมในการเรียนรู้   ขาดความมั่นใจ เรียนรู้บางเรื่องได้ช้า ตลอดทั้งมีข้อบกพร่องทางร่างกายทางด้านได้ยิน และสายตา
               
 
                ๒. กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในวัยกำลังแรงงาน และ บางคนเป็นผู้นำของชุมชน ส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ จึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลามาเรียน ทำให้นักศึกษามาพบกลุ่มมีจำนวนน้อย ไม่ตรงต่อเวลา ทำให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ทำได้ยากลำบาก
๑. อัตราส่วน ของครูกับผู้เรียนไม่เหมาะสม เนื่องจากจำนวนนักศึกษามากเกินไป ทำ
ให้ภาระงานสอนของครูมากเมื่อเทียบกับอัตราครูต่อนักเรียนต่อหมวดวิชาต่อภาคเรียน ทำให้ครูจัดการเรียนการสอน และดูแลผู้เรียนได้ไม่ทั่วถึง ทำให้นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มีจำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษาต่อภาคเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
๑.   พื้นที่รับผิดชอบกว้างทั้งตำบล ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทำได้ไม่ทั่วถึง
๒.ขาดครูชำนาญการในหมวดวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาไทย
๓.   สื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีไม่เพียงพอ เนื่องจาก
งบประมาณที่จัดสรรค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเทียบสัดส่วนกับรายหัวผู้เรียน
๔.   ครูขาดทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
 


เข้าชม : 8830
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
ถนนวังสามหมอ - ศรีธาตุ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์ 042-387669
โทรสาร  042-387669 E-mail nfe6918@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01