[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

 

                                         การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

กิจกรรม

เป้าหมายทั้งปี(คน)

ผลการดำเนินงาน

จำนวน

ร้อยละ

 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 การบริการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน

 

 

๑๕,๐๐๐

 

 

๔๓,๐๐๐

 

 

๒๘๖.๖๖

รวม

๑๕,๐๐๐

๔๓,๐๐๐

๒๘๖.๖๖

   จากตาราง สรุปได้ว่า กิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินการในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายทั้งปีที่กำหนดไว้ คือ ๑๕,๐๐๐ คน สถานศึกษาดำเนินการได้ ๔๓,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘๖.๖๖ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

กลับหน้าหลักเข้าชม : 937
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
ถนนวังสามหมอ - ศรีธาตุ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์ 042-387669
โทรสาร  042-387669 E-mail nfe6918@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01